Wednesday, July 20, 2011

Penerimaan istilah Bahasa Asing ke Bahasa Melayu dalam Bidang Sains dan TeknologiZZZT 2213 BENTUK-BENTUK PENULISAN
SESI 2010/2011
PENERIMAAN PENGGUNAAN ISTILAH BAHASA ASING KE BAHASA MELAYU DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI
PENSYARAH:
PUAN MAHARAM BT MAMAT
KUMPULAN: ALAF 22
AHLI KUMPULAN:
NUR RATASHA ALIA BT MD ROSLI
SITI AZRAH BT MOHAMAD SAMSURI
NOOR AZIANTI BT ABD RASHID
NURFARAHIDA HANIM BT MOHD FADZIL


PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Illahi, dengan limpah kurnia-Nya dapat kami menyiapkan kertas kerja ini dengan sempurna.
Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah khursus Bentuk-bentuk Penulisan iaitu Pn. Maharam Bt Mamat atas tunjuk ajar, nasihat dan pertolongan yang diberikan ketika kami menyiapkan kertas kerja ini.
Selain itu, kami ingin juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengarah Institut Sains Angkasa, Prof. Dato’ Baharuddin Bin Yatim dan orang pelajar tahun dua Universiti Kebangsaan Malaysia atas kesudian untuk meluangkan masa bersama kami untuk sesi temubual.
Seterusnya, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para responden yang sanggup meluangkan masa untuk menjawab soal selidik yang sedikit sebanyak telah membantu kami dalam kajian ini.
Akhir sekali, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah membantu kami dalam kajian ini secara langsung mahupun secara tidak langsung.


ABSTRAK

Tujuan kertas kerja ini ditulis adalah untuk mengkaji penerimaan penggunaan istilah bahasa asing ke Bahasa Melayu dalam Sains dan Teknologi. Kajian ini tertumpu kepada penerimaan penggunaan istilah bahasa asing terutamanya Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu dalam Sains dan Teknologi dikalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kajian ini dijalankan dengan menggunakan lima jenis kaedah iaitu rujukan perpustakaan, pengedaran borang soal selidik kepada 20 responden, temuramah dengan pelajar dan pensyarah, melayari laman sesawang dan perbincangan secara berkumpulan. Melalui kajian ini, didapati majoriti pelajar UKM tidak dapat menerima penggunaan istilah Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu dalam Sains dan Teknologi walaupun diketahui umum bahawa universiti ini memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Di antara sebab pelajar tidak dapat menerima penggunaan istilah Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu dalam Sains dan Teknologi adalah kerana kebanyakkan buku rujukan Sains dan Teknologi adalah dalam Bahasa Inggeris. Selain itu, para pelajar sudah biasa dengan istilah Sains dalam Bahasa Inggeris dan merasakan kekok sekiranya menggunakan istilah Sains dalam Bahasa Melayu. Para pelajar juga menyatakan bahawa istilah Sains dalam Bahasa Inggeris adalah lebih tepat. Seterusnya, para pelajar merasakan bahawa dengan menggunakan istilah Sains dalam Bahasa Inggeris, komunikasi ilmu secara antarabangsa iaitu dengan negara-negara luar adalah lebih mudah. Namun secara rasionalnya, bahasa tidak sepatutnya menjadi penghalang atau alasan kepada seseorang individu untuk mempelajari sesuatu ilmu.Antara cadangan kami untuk para pelajar mempelajari Sains dan Teknologi dalam Bahasa Melayu tanpa menggabaikan Bahasa Inggeris ialah dengan mewujudkan buku rujukan Sains dan Teknologi yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar tetapi mempunyai glosari yang menyertakan istilah Bahasa Inggeris yang sinonim dengan istilah Sains itu. Selain itu, pihak yang bertanggungjawab seperti pihak kerajaan ataupun pihak universiti perlulah menyelaraskan bahasa yang digunakan ketika sesi pembelajaran Sains dan Teknologi dan juga ketika peperiksaan agar tidak berlaku kekeliruan dikalangan pelajar. Seterusnya, para pelajar itu sendiri harus mempunyai initiatif untuk memahami takrifan sesuatu istilah dalam kedua-dua bahasa. Kesimpulannya, didapati daripada kajian ini, para pelajar tidak dapat menerima penggunaan istilah Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu dalam Sains dan Teknologi. Namun untuk memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama,pihak yang bertanggungjawab seperti pihak kerajaan, para pendidik di universiti dan juga pelajar itu sendiri harus memainkan peranan agar mudah menerima penggunaan istilah bahasa asing ke Bahasa Melayu tanpa menggabaikan Bahasa Inggeris.

Monday, July 18, 2011

Ulasan Novel Harga Sebuah Maruah


ZZZT 2213
BENTUK-BENTUK PENULISAN

SEMESTER 3 SESI 2010/2011


ULASAN NOVEL
‘HARGA SEBUAH MARUAH’


DISEDIAKAN UNTUK:

Cik Maharam Mamat


DISEDIAKAN OLEH:

KUMPULAN LEGENDA


Mohd Izzuwan bin Zainol
Omar bin Jaapar
Mohamad Khairan bin Masron
Ahmad Hariz bin Mohd Tazri
Muhammad Hariz bin Zanul Abdin


1.0 PENGENALAN

Dalam konteks penulisan novel, struktur perjalanan atau perkembangan sesebuah jalan cerita novel kebiasaannya ditunjukkan oleh perkembangan sesebuah watak itu. Dengan kata lain, perkembangan watak itu adalah perkembangan jalan cerita novel itu sendiri.

Watak utama ialah watak yang dominan dalam sesebuah karya. Watak ini terlibat secara aktif dan berterusan serta menjadi struktur utama dalam perkembangan plot. Kebiasaannya, watak utama terdiri daripada watak penting dan hadir dari awal seingga akhir cerita.

Watak utama juga selalunya mendapat perhatian dan perlukisan watak yang lebih daripada pengarang. Hal ini sesuai dengan peranan yang diberikannya. Watak ini juga terlibat dalam pelbagai konflik dan pertikaian. Watak yang sesuai dan tepat dapat menyalurkan idealisme dan falsafah kemanusiaan.

Merujuk Kamus Dewan Edisi Ketiga, watak membawa maksud pelaku dalam sesebuah karya sastera atau karya seni (1998, hal 1548). Dalam sesebuah penulisan kreatif, watak merupakan satu elemen yang sangat penting untuk diberi perhatian. Hal ini kerana, perlukisan watak yang seimbang dan kukuh mampu menggerakkan jalan cerita dengan baik. Perkataan perwatakan pula merujuk watak (seseorang) secara keseluruhan. Perwatakan menjadi pembuka jalan dalam pembentukan sesebuah watak (1998, 1549).

Sunday, July 17, 2011

Refleksi Jurnal untuk Ulasan Novel
ZZZT 2213
BENTUK-BENTUK PENULISAN

SEMESTER 3 SESI 2010/2011REFLEKSI JURNAL


DISEDIAKAN UNTUK:

Cik Maharam Mamat


DISEDIAKAN OLEH:

KUMPULAN LEGENDA


Mohd Izzuwan bin Zainol
Omar bin Jaapar
Mohamad Khairan bin Masron
Ahmad Hariz bin Mohd Tazri
Muhammad Hariz bin Zanul Abdin1. Pendahuluan

Jurnal refleksi ini ditulis bertujuan untuk melaporkan setiap langkah kerja yang dilakukan dalam usaha untuk menjayakan ulasan novel, dimana novel yang telah dipilih oleh kumpulan kami berjudul Harga Sebuah Maruah karya Azizi Haji Abdullah.

Di dalam jurnal ini kami menyatakan beberapa refleksi yang telah berlaku dalam usaha untuk menyiapkan ulasan novel itu, di mana di antaranya adalah kami menyatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika menyiapkan ulasan novel tersebut. Ulasan novel yang dibuat ini memerlukan banyak langkah di mana terdapat urutan-urutan peristiwa yang penting yang berlaku. Tanpa salah satu peristiwa tersebut ataupun tanpa urutan peristiwa yang betul, ulasan novel Harga Sebuah Maruah ini mungkin tidak dapat disiapkan dengan sempurna.

Ulasan novel ini juga dilakukan dengan kerjasama semua ahli kumpulan dan juga dengan bantuan beberapa kenalan kami yang lebih pakar mengenai kesusasteraan Bahasa Melayu terutamanya mengenai perkara yang berkaitan dengan novel. Setelah itu, kami juga akan menyatakan pengalaman pembelajaran yang diperolehi ketika dalam proses membuat ulasan novel. Secara jujurnya, proses membuat ulasan novel ini merupakan pengalaman kali pertama kami semasa di dalam Universiti Kebangsaan Malaysia dalam perkara sebegini yang berkaitan dengan novel. Sebelum ini, pengalaman terakhir kami dalam bidang kesusasteraan Bahasa Melayu hanyalah semasa kami berada di dalam Tingkatan 5. Sudah tentu kesusasteraan pada ketika itu dan ini banyak perbezaannya terutama daripada ilmu yang dimiliki.