Tuesday, October 12, 2010

Gaya UKM: Rujukan Bahan Tidak Terbit dan Rujukan Bersumberkan Internet


Sila rujuk entri terdahulu berjudul Cara Tulis Rujukan dan Bibliografi Gaya UKM dan Menulis Dokumen Awam mengikut Gaya UKM dan Menulis Rujukan Makalah Dalam Jurnal Mengikut Gaya UKM sebelum meneliti entri ini. Cara menulis rujukan bagi bahan yang tidak diterbitkan ini adalah mengikut Gaya UKM sahaja, bukannya cara penulisan yang muktamad bagi semua jenis penulisan di semua institusi.


Perhatian: Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.


BAHAN TIDAK TERBIT

Berikan maklumat yang lengkap.

Nama pengarang diikuti noktah
Tahun diikuti noktah
Judul diikuti noktah
Nombor folio, nombor kotak tempat bahan disimpan atau mana mana tanda pengenalan yang lain diikuti koma
Nama koleksi diikuti noktah
Nama tempat (institusi, bandar, negeri) bahan tersebut dihasilkan/disimpan diikuti koma
Tarikh diikuti noktah


Tesis Atau Latihan Ilmiah

Alfitra Salam. 1999. Kerjasama dan potensi konflik dalam hubungan Indonesia-Malaysia 1966-1991. Tesis Dr. Falsafah, Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Howie, J. 1977. Topics in the theory of groupoids. Tesis Ph.D. University of London.

Kadir Arifin. 2004. Integrasi sistem pengurusan kualiti (ISO 9001:2000), sistem pengurusan persekitaran (ISO 14001:1996) dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001:1999): Ke arah pelaksanaan dan pembentukannya di Malaysia. Tesis Dr. Falsafah, Program Pengurusan Persekitaran, Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mann, A.E. 1968. The palaeodemography of Australopithecus. Disertasi Ph.D. University of California, Berkeley.

Perhatian: Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.


 
Manuskrip Asal

Hamzah Fansuri. t.th. Sharab al c Ashiqin. MSS. Cod. Or. 7291(11), Perpustakaan University Leiden.


Kertas Kerja, Abstrak Persidangan Dan Sebagainya

Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin. 2001. Globalisasi, perniagaan dan alam sekitar: cabaran untuk industri kecil dan sederhana di Malaysia. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pertama Keusahawanan dan Perniagaan Kecil. Anjuran Sekolah Pengurusan, Institut Pembangunan Keusahawanan, Universiti Utara Malaysia. Langkawi, 8-9 September.

Kadir Arifin, Jamaluddin Md. Jahi, Ismail Bahari & Abd Rahim Md. Nor. 2004. Sistem pengurusan bersepadu: ke arah kesedaran alam sekitar organisasi di Malaysia. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar 2004. Anjuran Program Geografi, Fakulti Seni dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjong Malim, Perak, 3-4 Julai.


Laporan Teknik

Che Husna Azhari & Wan Mohtar Wan Yusoff. 1990. Penghidrogenan selanjar minyak olein sawi mangkin emas dan platinum. Laporan akhir projek penyelidikan UKM 69/85.

Mohd. Kidin Shaharan. 1991. Kegunaan submartingale dalam masalah storan. Laporan Teknik 5. Pusat Pengajian Kuantitatif, Universiti Kebangsaan Malaysia.


Perhatian: Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.


Mesyuarat: Kertas Kerja, Laporan Dan Minit Mesyuarat

Bahagian Pendidikan Guru. 1989. Pendekatan baru tugas dan tanggungjawab pensyarah maktab maktab perguruan Malaysia. Kertas kerja Mesyuarat Pengetua Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. Lumut, Perak D.R., 7 9 Ogos.

Laporan Unit Pengurusan dan Pentadbiran (URT). 1988. Mesyuarat Pengetua Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. Maktab Perguruan Lembah Pantai, Kuala Lumpur, 15 16 September.

Minit Mesyuarat Pengetua Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. 1989. Lumut, Perak D.R., 7 9 Ogos.


Temu Bual

Individu yang ditemu bual hendaklah tokoh yang berwibawa dalam bidang berkenaan.

Contoh:

Abdullah Hj. Mohd. Salleh. 1999. Sejarah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Temu bual, 12 Mei.

Perhatian: Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan. BAHAN RUJUKAN ELEKTRONIK

Bahan rujukan elektronik seperti CD-ROM, laman sesawang, pangkalan data sesawang, jurnal-elektronik dan mel-elektronik hendaklah mempunyai maklumat berikut:

Nama pengarang diikuti noktah
Tahun diikuti noktah
Tajuk makalah diikuti noktah
Nama jurnal/buku (condong)
Nombor jilid (tebal)
Nombor keluaran (dalam tanda kurung)
Halaman seluruh makalah diikuti noktah
Jenis media (dalam tanda kurung)
Tapak /jejak /fail/alamat sesawang (tanpa garis bawah)
Tarikh capaian [dalam tanda kurung] diikuti noktah
Pengubahsuaian boleh dilakukan mengikut keperluan tanpa menjejaskan kesahihan sumber bahan yang dirujuk.

Contoh:

Clark, J.K. 1999. Humidity sensor. Journal of Physics 2(2): 9-13 http://www.cit.edu/phys/sensor.html [20 Julai 1999].

Crane, N. 1997. Electronic sources: MLA style of citation. http://www.uvm.edu/~ncrane/estyle/mla.html [31 Julai 2000].

Kawasaki, J.L. 1996. Computer administered surveys in extension. Journal of Extension 33(3): 204-210. http://www.apa.org/journals/webref.html [18 November 1999].

Medical Information Group. 1998. Arsenic contamination of drinking water. http://www.angelfire.com/ak/medinet/arsenic.html [4 Julai 2000].

Pritzer, T.J. t.th. An early fragment from central Nepal. http://www.ingres.com/~astanart/pritzker/pritzker.html [5 Jun 2000].

Howell, V. & Carlton, B. 1993. Growing up tough: New generation fights for its life: Inner city youths live by rule of vengeance. Birmingham News (CD-ROM) 1A. 1994 SIRS/SIRS 1993 Youth/Jil. 4/Makalah 56A [20 Julai 2000].

Clark, J.K. 1993. Complication in academia: sexual harassment and the law. Siecus Report 21(6): 6-10. (CD-ROM). 1994 SIRS/SIRS 1993 School/Jil. 4/ Makalah 93A [13 Jun 1995].


Perhatian: Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.
No comments: