Tuesday, March 10, 2015

Tidur Siang dalam Kalangan Pelajar UKM
ZZZT/LMCR 2213 SET 1
BENTUK-BENTUK PENULISAN


“KECENDERUNGAN MAHASISWA UKM TIDUR DI SIANG HARI PADA HUJUNG MINGGU”


PENSYARAH:
CIK MAHARAM BINTI MAMAT


DISEDIAKAN OLEH:
KUMPULAN DIVERGENT


RASYIQAH BATRISYA BINTI MD ZOLKAPLI                        A140926
NUR HAZMIRA BINTI AHMAD ZAMRI                                    A141166
LOW MAY MAY                                                                  A149704
KHAIRUL ANWAR BIN ABDULLAH                             A131180
NAZURAH BINTI ISHAK                                                  A141130“KECENDERUNGAN MAHASISWA UKM TIDUR
DI SIANG HARI PADA HUJUNG MINGGU”Rasyiqah Batrisya Binti Md Zolkapli
Nur Hazmira Binti Ahmad Zamri
Low May May
Khairul Anwar Bin Abdullah
Nazurah Binti Ishak

Universiti Kebangsaan Malaysia


Abstrak


Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kecenderungan mahasiswa UKM tidur di siang hari pada hujung minggu. Kajian ini dijalankan di sekitar kawasan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi. Seramai 100 orang mahasiswa UKM menjadi responden bagi kajian ini iaitu 50 daripadanya terdiri daripada siswa dan 50 daripadanya terdiri daripada siswi. Responden yang terlibat dalam kajian ini dipilih secara rawak daripada pelbagai kaum dan agama serta tidak terhad kepada jurusan yang diambil oleh mereka. Penggunaan borang soal selidik digunakan sebagai kaedah untuk memperolehi data daripada para responden. Borang soal selidik tersebut dibahagikan kepada dua bahagian iaitu data demografi responden dan data kecenderungan mahasiswa UKM tidur di siang hari pada hujung minggu. Data demografi responden merupakan penanda aras bagi kajian terhadap punca dan akibat kecenderungan perilaku tersebut. Terdapat tiga cabang utama yang menjadi objektif utama kajian ini iaitu kekerapan mahasiswa UKM tidur di siang hari pada hujung minggu, faktor-faktor penyumbang perilaku tidur di siang hari pada hujung minggu serta implikasi-implikasi yang dialami akibat daripada perilaku tersebut. Hasil analisis menunjukkan majoriti mahasiswa bersetuju bahawa mereka kerap tidur di siang hari dan terdapat pelbagai faktor yang menyumbang perilaku tersebut. Majoriti mahasiswa juga menyatakan bahawa perilaku ini sedikit sebanyak memberi kesan yang negatif terhadap kegiatan kokurikulum mereka serta pencapaian akademik mereka. Hal ini berpunca daripada kegagalan mahasiswa menyusun jadual mereka serta mengisi masa lapang mereka dengan perkara-perkara yang berfaedah.

1.0  PENGENALAN

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) adalah salah sebuah Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang terkemuka di Malaysia. UKM bukan sahaja dikenali dengan kemantapan akademik yang amat membanggakan tetapi juga keterlibatan secara aktif para pelajarnya dalam bidang kokurikulum. Sebagai contoh, sehingga kini terdapat 202 buah persatuan yang telah berdaftar di bawah Jabatan Perkhidmatan Pelajar (JPPel). Antaranya merupakan persatuan yang berfokus kepada aktiviti kesukanan, intelektual, kemanusiaan, perhubungan dan sebagainya. Terdapat pelbagai platform yang disediakan oleh pihak universiti bagi menggalakkan para mahasiswa mengembangkan bakat mereka. 


 
Oleh kerana bilangan persatuan pelajar UKM yang begitu banyak, secara langsung bilangan aktiviti yang dijalankan juga banyak. Setiap tahun purata aktiviti persatuan pelajar UKM mencecah hampir 1,000 aktiviti sama ada di peringkat persatuan, kolej, pusat, fakulti, mahupun universiti sendiri [sila nyatakan sumber rujukannya]. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu yang tercetus apabila mahasiswa UKM kini dikatakan tidak lagi aktif seperti sebelumnya. Dikhabarkan [dalam penulisan ilmiah, khabar angin tidak diterima pakai, sila nyatakan sumber rujukan] hanya sekitar 60 buah persatuan sahaja yang benar-benar konsisten keaktifannya daripada 202 buah persatuan yang telah berdaftar. Terdapat persatuan yang ‘turun naik’ keaktifannya dan terdapat juga persatuan yang telah terkubur akibat daripada kekurangan ahli jawantankuasa yang akan menggerakkan persatuan tersebut. 

Selain daripada itu, isu mengenai keterlibatan mahasiswa di dalam kelas juga mula dipersoalkan apabila terdapat pelbagai aduan serta permasalahan yang diutarakan oleh para pensyarah. Bilangan mahasiswa yang gagal untuk menghadirkan diri ke kelas seperti yang telah ditetapkan oleh jadual dikatakan semakin meningkat hari demi hari dan perkara ini amat merunsingkan. Hal ini kerana ketidakhadiran pelajar sudah tentunya akan mencetuskan penurunan bilangan lulus terhadap pemarkahan keseluruhan pelajar yang mengambil subjek tersebut. Para mahasiswa UKM juga dikatakan gagal untuk menyiapkan tugasan di dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan. Permasalahan – permasalahan yang diutarakan sebelum ini semakin menimbulkan kerunsingan apabila isu tentang kredibiliti mahasiswa UKM sendiri dalam kegiatan kokurikulum dan juga kegiatan akademik mula dipersoalkan.

1.1 PENYATAAN MASALAH

[Dalam penulisan ilmiah, elakkan gantinama seperti saya, kami, kita. Ayat berkenaan mungkin boleh diubahsuai seperti berikut: Kajian ini berkaitan Kecenderungan Mahasiswa UKM Tidur di Siang Hari pada Hujung Minggu. Tanpa kata “kami”, ayat berkenaan masih mampu berdiri sendiri dan lebih ilmiah sifatnya]
Tajuk kajian yang telah kami pilih adalah ‘Kecenderungan Mahasiswa UKM Tidur di Siang Hari pada Hujung Minggu’. Kami memilih untuk menjalankan kajian bagi topik ini kerana terdapat beberapa penyataan masalah berkaitan dengan keterlibatan mahasiswa UKM dalam aktiviti akademik serta aktiviti kokurikulum yang dijalankan di dalam universiti.
Mahasiswa UKM kini dikatakan lebih gemar untuk tidur di siang hari pada hujung minggu berbanding untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti-aktiviti kolej, fakulti mahupun universiti. Bilangan mahasiswa UKM yang aktif adalah sangat sedikit berbanding dengan bilangan mahasiswa yang berada di dalam UKM (sila nyatakan statement ini dari mana sumbernya, cth: namakan seorang pegawai HEP yang ditemu duga). Hal ini juga menampakkan implikasi negatif yang sangat ketara kerana kebanyakan aktiviti-aktiviti tambahan yang dijalankan adalah pada hujung minggu.  Kehadiran para pelajar ke kelas yang semakin menurun serta kegagalan mahasiswa dalam mematuhi tempoh penghantaran sesuatu tugasan juga menjadi titik punca kajian ini dijalankan. 

Melalui situasi yang diberikan, sebuah kumpulan kajian telah kami tubuhkan bagi merungkai kebenaran sama ada penyataan bahawa mahasiswa UKM kerap tidur di siang hari pada hujung minggu tersebut adalah benar ataupun tidak dan sekiranya benar apakah faktor-fakor yang menjadi penyumbang kepada perilaku tersebut dalam kalangan mahasiwa dan adakah perilaku ini mendatangkan sebarang implikasi kepada mahasiswa UKM ataupun tidak.

1.2 OBJEKTIF KAJIAN

Kajian penyelidikan ini merupakan sebuah kajian yang dijalankan untuk merungkai beberapa penyataan masalah yang timbul sebelum kajian dijalankan. Secara lebih terperinci, kajian penyelidikan ini mempunyai obejktif seperti yang berikut:
  1.  menganalisis kekerapan mahasiswa tidur di siang hari pada hujung minggu
  2.   mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa tidur di siang hari pada hujung minggu
  3. mengkaji implikasi-implikasi yang dihadapi mahasiswa akibat daripada perilaku tersebut.

1.3 PERSOALAN KAJIAN

Persoalan kajian yang akan digunakan bagi menjawab objektif kajian adalah:

1. Adakah mahasiswa kerap tidur di siang hari pada hujung minggu? 
2)      Apakah faktor-faktor yang menyumbang ke arah perilaku tersebut?
3)  Adakah perilaku tidur di siang hari pada hujung minggu ini mendatangkan implikasi kepada mahasiswa UKM?

1.4  SIGNIFIKASI KAJIAN

Kajian ini dapat merungkai kebenaran penyataan bahawa mahasiswa UKM lebih gemar untuk tidur di siang hari pada hujung minggu. Selain daripada itu, melalui kajian ini juga, penyelidik dapat mengenal pasti apakah faktor-faktor utama yang menyumbang ke arah perilaku ini serta implikasi-implikasi yang mungkin dialami oleh mahasiswa. Melalui kajian ini juga, penyelidik dapat mengenal pasti sama ada para mahasiswa UKM sedar atau tidak tentang implikasi yang diterima mereka akibat daripada perilaku tersebut. Hasil daripada kajian ini akan membuka ruang baru bagi penyelidik untuk menjalankan kajian tentang apakah cara terbaik bagi mahasiswa untuk mengatasi faktor-faktor penyumbang perilaku tersebut.

1.5  SKOP DAN LIMITASI KAJIAN

Kajian ini dijalankan kepada 100 orang mahasiswa UKM, Bangi yang terdiri daripada 50 orang siswa dan 50 orang siswi. Responden yang dipilih adalah tidak terhad kepada sebarang jurusan. Pengumpulan data kajian pula adalah dengan menggunakan borang soal selidik dan akan dibentangkan dalam bentuk jadual serta kekerapan tema. [nyatakan di mana soalan soal selidik diedarkan spt kolej-namakan kolej2 terlibat @ fakulti]

2.0  KAJIAN LITERATUR

Kajian Yayasan Tidur Kebangsaan di Amerika Syarikat mendakwa bahawa "tidur melebihi 7 hingga 8 jam sehari sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian", namun kajian ini membayangkan puncanya mungkin faktor-faktor lain seperti kemurungan dan darjat sosioekonomi yang turut berkorelasi dalam statistik. Yayasan tersebut mengesyorkan bahawa tidur selama lapan hingga sembilan jam bagi manusia dewasa adalah optima serta tidur yang mencukupi adalah bagus untuk kecergasan mental, daya ingatan dan penyelesaian masalah, serta kesihatan keseluruhan, dan juga mengurangkan risiko kemalangan (Anizyn 2013).

Selain itu, pakar tidur, Colonel Gregory Belenky, mengkaji implikasi kurang tidur atas tentera-tentera yang mengendalikan peralatan canggih ketenteraan (Anizyn 2013). Beliau mendapati, fungsi otak terutamanya yang melibatkan bahagian membuat keputusan, perancangan dan konsentrasi, banyak terjejas apabila seseorang tidak dapat tidur dengan cukup dan otak akan mengambil masa yang lama untuk pulih seperti sedia kala. Penyimpanan maklumat jangka panjang di dalam otak juga turut berlaku ketika tidur. Namun, bagi mereka yang suka tidur lewat, sebagai contoh pelajar yang mengulang kaji pelajaran sehingga lewat malam, hal ini akan mengganggu kelancaran proses penyimpanan maklumat mereka. Menurut Penolong Profesor Carla B. Green dari Pusat Sains Kebangsaan Untuk Pusingan Biologi, mengulang kaji pelajaran sehingga lewat malam menjejaskan pusingan biologi seseorang dan ini menjejaskan fungsi otak bagi mengingati semula maklumat yang dibaca, di samping menyebabkan keletihan pada waktu yang tidak menentu di siang hari (Anizyn 2013).

Beberapa kajian juga telah dibuat oleh beberapa intitusi pendidikan di luar negara seperti Yayasan Tidur Kebangsaan di Amerika Syarikat mendapati tidur seseorang bergantung kepada usia dan aktiviti yang dijalankan di sepanjang hari. Ini bermakna seorang pelajar di peringkat remaja perlu tidur sekurang-kurangnya 9-10 jam sehari bagi mendapatkan kecergasan yang optimum di siang hari (Anizyn 2013). Malangnya ramai remaja tidak cukup tidur kerana berjaga pada malam hari kerana melakukan aktiviti-aktiviti seperti mengulang kaji pelajaran sehinggalah ke aktiviti yang tidak memberikan sebarang manfaat.

Selain daripada itu, satu kajian juga telah dilakukan oleh Ficca et al. (2010) untuk mengetahui hubungan antara tidur di siang hari dengan tahap prestasi kerja. Kajian ini berfokus kepada: a) eksperimen jadual berpecah-tidur yang baru dibangunkan dan kesannya terhadap pemulihan, berbanding dengan orang lain yang mempunyai tempoh tidur yang sama; b) sama ada tidur boleh memberi manfaat terhadap kecerdasan otak dalam prestasi kerja; c) kesan tidur ke atas kognisi, sehubungan dengan kajian tidur dan proses ingatan; d) ciri-ciri utama tingkah laku tidur siang pada individu yang lebih tua dan kesannya ke atas kesihatan. Hasil kajian menunjukkan bahawa tidur siang memberi kesan positif terhadap kesihatan seseorang individu. Kajian daripada Schabus et al. (2005) juga menyokong dakwaan ini apabila beliau melakukan satu kajian untuk mengetahui hubungan antara tidur di siang hari dengan prestasi daya ingatan dan motivasi. Hasil kajian menunjukkan tidur sekejap di siang hari membantu dalam meningkatkan daya ingatan seseorang individu.      
           
            Satu kajian lain yang dilakukan di Greece juga menunjukkan orang yang mengamalkan tidur sebentar di siang hari sekurang-kurangnya 3 kali seminggu mempunyai keberangkalian 37% lebih rendah untuk mendapat serangan sakit jantung (Khairunneezam 2009). Dari segi fizikal, tidur sekejap pada waktu siang secara berkala membantu dalam menyegarkan otak yang memerlukan oksigen yang cukup untuk berfungsi. Tidur juga memperbetulkan semula fungsi jantung dan kapilari darah dalam pengaliran darah dan oksigen, memperbaiki sel-sel badan serta mengendurkan otot-otot yang digunakan secara aktif semasa bekerja sejak pagi (Schabus et al. (2005). Dari aspek kesihatan mental dan psikologi pula, minda dan perasaan akan menjadi lebih tenang sebaik bangun dari tidur dan bersedia untuk melaksanakan kerja dengan lebih produktif, berkesan dan efisien menganjur ke petang hari (Zubaidi 2012).

            Terdapat beberapa kajian lain yang membuktikan bahawa individu yang tidur lebih lama daripada waktu yang sepatutnya cenderung menghidapi penyakit kencing manis. Dengan mengamalkan tidur secara berlebihan, risiko mendapat penyakit ini cukup tinggi. Selain itu, pola tidur berlebihan juga boleh melambatkan fungsi sel otak sekali gus mengakibatkan masalah dalam ketahanan daya ingatan (Ficca et al. 2010).  Jika tidak ditangani dengan segera, keadaan ini mungkin lebih membahayakan hingga mengundang risiko nyanyuk apabila usia kian meningkat kelak.


3.0  METODOLOGI KAJIAN

Kajian penyelidikan ini merupakan usaha bagi mengenal pasti kekerapan tidur di siang hari pada hujung minggu dalam kalangan mahasiswa UKM serta faktor penyumbang dan implikasi-implikasi yang mungkin diterima atau dialami oleh mahasiswa akibat daripada perilaku tersebut. Data bagi kajian ini dikumpul di sekitar UKM, Bangi.  Responden yang dipilih (subjek kajian) bagi tujuan kajian ini juga terdiri daripada mahasiswa UKM sendiri.

3.1 KAEDAH KUTIPAN DATA

Proses pengumpulan data yang dijalankan sepanjang kajian ini dilakukan adalah berbentuk kuantitatif. Teknik atau metodologi pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penggunaan borang soal selidik. Kami memilih untuk menjalankan kajian ini menggunakan proses pengumpulan data berbentuk kuantitatif kerana data-data yang ingin kami perolehi adalah berbentuk objektif. Data kajian ini diperolehi melalui kekerapan jawapan yang telah dipilih oleh para responden di dalam borang soal selidik yang diberikan. Soalan-soalan yang dinyatakan di dalam borang soal selidik tersebut disediakan oleh pengkaji sendiri. Hal ini adalah untuk memastikan skop serta limitasi kajian dipatuhi oleh para responden serta untuk memastikan kajian yang dijalankan tidak lari daripada objektif yang telah ditetapkan. Proses pengedaran borang soal selidik diedarkan dari 19 Septermber 2014 hingga 26 September 2014. Kumpulan pengkaji yang terdiri daripada lima orang ahli dipertanggungjawabkan untuk mengedar sebanyak 20 borang soal selidik setiap seorang. Hal ini untuk memastikan proses pemgumpulan data berlaku dengan tangkas serta efisyen. 

Kami membahagikan borang soal selidik ini kepada dua bahagian utama. Bahagian pertama adalah data demografi responden dan bahagian kedua merupakan data bagi kecenderungan mahasiswa UKM tidur di siang hari pada hujung minggu. Di bawah bahagian pertama, terdapat 8 bahagian kecil mengenai informasi berkaitan responden dan di bahagian kedua, terdapat 3 cabang kecil yang akan merungkai permasalahan yang terdapat di dalam kajian ini. Cabang yang pertama berfokus kepada persoalan tentang kekerapan mahasiswa UKM tidur di siang hari pada hujung minggu. Bahagian ini telah kami bahagikan kepada lima poin skala pemeringkatan (rating scale/Likert scale). Skala ini mempunyai beberapa tahap persetujuan iaitu ‘sangat bersetuju’, ‘bersetuju’, ‘tidak pasti’, ‘tidak bersetuju’ dan ‘sangat tidak bersetuju’. Melalui pembahagian poin tahap persetujuan ini, responden diberi pilihan untuk memilih tahap kepuasan mereka terhadap kenyataan atau soalan yang diutarakan di dalam borang soal selidik ini. Sekiranya mereka tidak mengetahui atau tidak yakin sama ada kenyataan yang diberikan adalah benar ataupun salah, mereka boleh memilih bahagian ‘tidak pasti’ sebagai penentu jawapan atau respons mereka. 

Cabang kedua bahagian ini lebih berfokus kepada faktor-faktor yang menyumbang ke arah perilaku tidur di siang hari pada hujung minggu dalam kalangan mahasiswa UKM. Bahagian ini dibahagikan kepada tiga fakor iaitu faktor akademik, faktor sosial dan faktor psikologi. Bahagian ini juga dinilai melalui skala pemeringkatan 5 poin iaitu ‘sangat bersetuju’, ‘bersetuju’, ‘tidak pasti’, ‘tidak bersetuju’ dan ‘sangat tidak bersetuju’. Seterusnya, cabang yang ketiga bahagian ini pula berfokus kepada implikasi-implikasi yang dihadapi mahasiswa UKM akibat daripada perilaku tersebut. Bahagian ini merupakan soalan terbuka. Responden akan dapat memberikan pandangan mereka secara lebih terperinci di bahagian ini. Borang soal selidik ini telah kami edarkan kepada mahasiswa-mahasiswa UKM dan telah kami kumpulkan kembali borang-borang tersebut untuk dibawa ke pusat pengajian bagi proses penganalisan data. Kajian melalui penggunaan borang soal selidik ini adalah amat penting untuk mengelakkan kami sebagai pengkaji memberikan andaian atau keputusan awal berkenaan dengan kajian. Hal ini kerana sumber data yang dikumpulkan merupakan sumber daripada dunia sebenar atau konteks asli.
3.2 KAEDAH ANALISIS DATA

Data yang dipungut dalam sesuatu projek kajian perlu dianalisis dan dibuat penfasiran ke atasnya. Data yang diperoleh melalui kajian borang soal selidik ini dianalisis secara manual. Borang soal selidik tersebut terdiri daripada dua bahagian, iaitu satu bahagian yang mengandungi item-item soalan dan satu bahagian lain mengandungi maklumat skala pemeringkatan (rating scale/likert scale). Daripada respon-respon yang diberikan oleh mahasiwa-mahasiswa UKM, satu jadual pengagihan peratus akan dihasilkan untuk menunjukkan kekerapan taburan respons. Pengkaji akan mengira kekerapan yang ditunjukkan dalam kotak-kotak skala pemeringkatan tersebut dalam bentuk peratusan (%). Kaedah mengira kekerapan tersebut adalah dengan mengambil kekerapan dan membahagikannya dengan jumlah responden dan didarabkan dengan angka peratus. Seterusnya, data kajian yang diperolehi melalui soalan terbuka di dalam borang soal selidik tersebut pula akan melalui proses pengekodan. Proses ini menggunakan kaedah pengenalpastian kategori serta tema yang ditemui daripada hasil analisis tersebut. Proses memberi kod terhadap unit-unit ayat ini akan memudahkan penyelidik mengenal pasti tema bagi setiap jawapan dan memberi penerangan lanjut berkaitan jawapan berkenaan. Setiap jawapan akan diberikan kod yang sama sekiranya jawapan tersebut merangkumi tema yang sama. Sekiranya tema jawapan yang diberikan adalah berbeza, maka kod baru akan diberikan kepada jawapan tersebut. Jadual kekerapan tema disediakan bagi membahagikan kod ayat kepada tema-tema yang berkaitan.

Langkah yang terakhir dalam aktiviti penganalisisan data adalah mempamerkan data tersebut. Pameran data melibatkan aktiviti seperti mengendalikan, memadatkan maklumat bagi memudahkan kesimpulan dan tindakan dilakukan. Dengan memerhatikan data yang dipamerkan, ianya dapat membantu pengkaji untuk memahami perkara yang berlaku untuk analisis seterusnya dan tindakan selanjutnya yang perlu diambil berdasarkan kepada pemahaman pengkaji. Berdasarkan kepadatan skrip yang dipamerkan, ianya memudahkan pengkaji untuk membuat rumusan kerana kebiasaannya manusia sukar untuk memproses maklumat dalam kuantiti yang besar. Oleh itu, dengan mempamerkan data, ianya dapat mengurangkan data atau maklumat yang kompleks kepada bentuk yang lebih mudah difahami. Perkara ini memudahkan pengkaji melihat perkara yang berlaku dan mengenal pasti kesimpulan serta membuat cadangan yang bersesuaian. Oleh itu, bagi penganalisisan data soal selidik, pengkaji akan mempamerkan data-data ini dalam bentuk graf dan carta supaya data-data yang diperolehi dapat digabungkan ke dalam bentuk yang mudah dicapai dan padat dengan maklumat.

Bahagian yang terakhir dalam aktiviti penganalisisan ini ialah melakarkan kesimpulan dan mengemukakan pembuktian. Pengkaji berperanan menentukan makna setiap sesuatu perkara. Pengkaji akan melihat kepada segala data yang telah dianalisis sebelum ini untuk mengemukakan kesimpulan bagi maklumat tersebut.

3.3 HASIL ANALISIS KAJIAN

Analisis kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Yang pertama merupakan kekerapan mahasiswa UKM tidur di siang hari pada hujung minggu. Manakala yang kedua adalah faktor-faktor penyumbang ke arah perilaku tersebut. Seterusnya yang ketida adalah implikasi-implikasi yang dihadapi oleh mahasiswa UKM akibat daripada perilaku tersebut.

3.3.1 KEKERAPAN MAHASISWA UKM TIDUR DI SIANG HARI PADA HUJUNG MINGGU

Melalui hasil kajian, 35 peratus sangat bersetuju dan 27 peratus lagi bersetuju bahawa meraka (mahasiswa UKM) kerap tidur di siang hari pada hujung minggu. 25 peratus daripada keseluruhan responden tidak pasti. Mereka menyatakan bahawa kadang kala mereka tidur di siang hari pada hujung minggu dan ada ketikanya mereka tidak. Hanya segelintir mahasiswa merangkumi 15 peratus yang tidak bersetuju bahawa mahasiswa UKM kerap tidur di siang hari pada hujung minggu iaitu 4 peratus tidak bersetuju dan 9 peratus sangat tidak bersetuju.

 

3.3.2 FAKTOR-FAKTOR PENYUMBANG

3.3.2.1 FAKTOR AKADEMIK

 
68 peratus daripada keseluruhan responden bersetuju bahawa mesyuarat program atau aktiviti yang diadakan sehingga lewat malam amat menganggu jadual tidur mereka. 84 peratus responden pula bersetuju bahawa tugasan akademik membebankan dan perlu mengambil masa sehingga lewat malam untuk menyelesaikan semua tugasan tersebut. Walau bagaimanapun, hanya 37 peratus bersetuju manakala 63 peratus daripada keseluruhan responden tidak bersetuju bahawa ulang kaji lewat malam adalah faktornya penyumbang perilaku tersebut. Sejumlah besar responden iaitu seramai 84 peratus bersetuju bahawa menyiapkan tugasan pada saat-saat akhir sehingga lewat malam merupakan faktor mereka tidur di siang hari pada hujung minggu.

3.3.2.2 FAKTOR SOSIAL70 peratus daripada keseluruhan responden tidak bersetuju bahawa keluar lewat malam merupakan faktornya. 84 peratus responden bersetuju bahawa keluar melepak bersama rakan-rakan sehingga lewat malam adalah faktor mereka gemar tidur sehingga tengah hari pada hujung minggu. Seramai 68 peratus responden bersetuju bahawa bertemu janji bersama pasangan kekasih sehingga lewat malam adalah faktornya. 50 peratus daripada responden beretuju dan 50 peratus lagi tidak bersetuju bahawa bermain permainan digital merupakan faktor penyumbang kepada perilaku tersebut. Manakala, 80 peratus responden bersetuju bahawa kerap melayari laman sosial menjadi satu faktor besar yang menyumbang kepada mahasiswa tidur di siang hari pada hujung minggu.


3.3.2.3 FAKTOR PSIKOLOGI

 

Seterusnya, 70 peratus daripada keseluruhan responden bersetuju bahawa mahasiswa UKM lebih gemar tidak berbuat apa-apa di siang hari pada hujung minggu justeru mereka memilih untuk tidur. Majoriti responden iaitu sebanyak 86 peratus bersetuju bahawa mahasiswa UKM merupakan individu malam yang tidur di waktu siang tetapi berjaga di waktu malam. Manakala 62 peratus bersetuju bahawa mereka menganggap hujung minggu adalah untuk berehat daripada melakukan sebarang aktiviti. 70 peratus daripada keseluruhan responden tidak bersetuju bahawa mereka tidur di siang hari pada hujung minggu untuk berehat untuk menjadi cergas pada hari minggu. Seramai 70 peratus responden bersetuju bahawa mereka memerlukan tidur tersebut untuk melapangkan fikiran pada hujung minggu manakala 70 peratus responden tidak bersetuju bahawa tidur adalah hanya sekadar pengisian masa kerana tiada aktiviti yang hendak dilakukan pada hujung minggu.3.3.3 IMPLIKASI-IMPLIKASI YANG DIALAMI AKIBAT PERILAKU TERSEBUT

 
Perbezaan warna antara keduanya kurang jelas. Letakkan 2 warna yang kontras supaya lebih nampak beza contoh oren & biru
Bahagian Analisis data, hanya letakkan dapatan kajian sahaja tanpa masukkan alasan atau pendapat responden. Pendapat ni sila masukkan dlm bahagian perbincangan.
Berdasarkan jadual di atas, 60 peratus responden menyatakan bahawa perilaku tidur di siang hari pada hujung minggu ini memberikan kesan kepada kesihatan mereka. Antara penjelasan yang diberikan adalah sentiasa merasa badan lemah, sering mengantuk, pening kepala dan juga gastrik kerana perut masuk angin akibat daripada jadual makan yang tidak menentu. Baki responden tidak mengalami sebarang masalah kerana rata-ratanya berasa cergas pada waktu malam dan boleh menyiapkan tugasan yang ada. Seterusnya, 71 peratus responden menyatakan bahawa mereka mengalami sindrom ‘tidur berlebihan’ serta menghadapi implikasi daripadanya. Majoriti responden menjelaskan bahawa mereka mengalami insomnia, badan lesu serta mengalami pertambahan berat badan kerana tidak melakukan sebarang aktiviti riadah. Baki responden menyatakan bahawa mereka tidak mengalami masalah ini kerana rata-ratanya menjelaskan bahawa mereka bukan terdiri daripada individu yang kerap tidur di siang hari pada hujung minggu dan hanya melakukannya sesekali sahaja. Mereka juga menyatakan bahawa mereka hanya tidur beberapa jam sahaja dan hal ini memberikan tenaga yang lebih kepada mereka untuk berjaga pada malam hari.

Seterusnya, 52 peratus responden tidak mengalami perubahan dalam ‘mood’ harian dan 48 peratus menyatakan terdapat perubahan dalam ‘mood’ harian mereka kesan daripada perilaku ini. Antaranya menyatakan bahawa mereka rasa kurang cergas dan berasa murung dan ada diantaranya menyatakan bahawa mereka rasa lebih bertenaga kesan daripada perilaku ini. Seterusnya, 80 peratus responden mengakui bahawa perilaku ini memberi kesan terhadap kegiatan kokurikulum mereka seperti lebih cenderung untuk lebih tidur daripada menjalankan aktiviti kokurikulum, tiada mood, rasa mengantuk dan banyak aktiviti yang tertangguh kerana sering tidur. Baki responden menyatakan bahawa perilaku ini tidak memberi kesan pada kegiatan kokorikulum kerana rata-ratanya tidak menyertai sebarang aktiviti kokurikulum. Selebihnya menyatakan bahawa mereka mempunyai aktiviti yang terancang dan hanya tidur sekiranya tiada aktiviti.

80 peratus responden mengakui bahawa perilaku ini sedikit sebanyak memberikan kesan pada pencapaian akademik mereka seperti mereka menjadi individu yang malas serta cenderung untuk mengabaikan tugasan yang diberikan pensyarah. Selain daripada itu, masa untuk meengulangkaji pelajaran menjadi singkat kerana tugasan yang tertunggak kesan daripada perilaku tidur di siang hari pada hujung minggu ini. Baki responden pula tidak merasakan bahawa perilaku ini memberi kesan pada pencapaian akademik mereka kerana majoriti akan berjaga pada malam hari dan mengulang kaji pelajaran bagi menggantikan waktu siang dan rata-ratanya sudah terbiasa dengan rutin ini sehingga sudah pandai membahagikan masa mereka mengikut jadual tidur mereka. Seterusnya, 62 peratus responden sedar akan implikasi yang mereka alami akibat daripada perilaku ini, dan 38 peratus responden kurang sedar tentang implikasi yang dialami mereka. 

67 peratus responden memgakui tidak melakukan sebarang tindakan untuk mengatasi implikasi yang dialami mereka dan hanya 33 peratus responden yang mengambil tindakan untuk mengatasinya dengan cara lebih efektif seperti melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti di kolej, bersenam, melakukan aktiviti pada hari sabtu sahaja dan tidur pada hari ahad, menyusun kerja dengan lebih teratur serta memastikan mereka tidur dengan jumlah yang sama setiap hari.


4.0 PERBINCANGAN HASIL ANALISIS KAJIAN

Majoriti Mahasiswa UKM mengakui bahawa mereka kerap tidur di siang hari pada hujung minggu. Jumlah mahasiswi yang tidur di siang hari pada hujung minggu adalah 43 responden daripada 50 responden wanita, manakala bagi mahasiswa pula hanya 16 pelajar daripada 50 responden. Jadi, jelas bahawa lebih ramai mahasiswi yang gemar tidur di siang hari pada hujung minggu berbanding mahasiswa. Hal ini berpunca daripada keaktifan mahasiswa untuk menjalankan aktiviti riadah seperti bermain bola sepak, berjoging dan bermain futsal yang tidak dapat dilakukan pada hari minggu kerana sibuk dengan kelas dan aktiviti akademik yang lain. Manakala kebanyakan mahasiswi pula tidak melibatkan diri dalam aktiviti riadah dan lebih gemar tidur di siang hari pada hujung minggu.

Terdapat tiga faktor penyumbang yang dicadangkan oleh pengkaji iaitu faktor akademik, sosial dan juga psikologi. Faktor-faktor ini dijangka merupakan punca mahasiswa UKM berperilaku seperti demikian. 

Antara faktor besar yang menjadi penyumbang perilaku tersebut adalah kerana komitmen terhadap mesyuarat kolej yang kebanyakannya dijalankan pada waktu malam. Kebanyakan mahasiswa bersetuju bahawa aktiviti melepak bersama rakan-rakan sehingga larut malam juga mengganggu masa tidur mereka lalu menyumbang kepada punca mereka tidur di siang hari pada hujung minggu. Mahasiswa juga bersetuju bahawa kekerapan mereka melayari laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya sehingga lewat malam menjadi salah satu punca mereka tidur di siang hari pada hujung minggu. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahawa majoriti mahasiswa menyatakan bahawa faktor individu malam menyebabkan mereka lebih gemar tidur di siang hari. Rata-rata mereka menyatakan bahawa mereka lebih gemar melakukan aktiviti atau menyiapkan tugasan mereka pada waktu malam berbanding pada hari siang. Walau bagaimanapun, jawapan bagi persoalan mengenai implikasi-implikasi yang diterima mahasiswa akibat daripada perilaku tersebut memperlihatkan perkara yang sebaliknya. 

Majoriti mahasiswa UKM mengakui bahawa perilaku tidur di siang hari pada hujung minggu ini mendatangkan implikasi-implikasi yang buruk kepada mereka dari segi prestasi akademik dan juga kesihatan. Daripada 100 pelajar FSSK, terdapat 45 pelajar yang mendapat keputusan CGPA lebih daripada 3.00. Daripada jumlah tersebut, hanya 12 peratus pelajar yang tidur pada hujung minggu, dan selebihnya gemar mengisi waktu hujung minggu dengan aktiviti-aktiviti lain yang lebih bermanfaat untuk mereka. Majoriti responden yang mendapat keputusan CGPA bawah daripada 3.00 mengamalkan perilaku tidur di siang hari pada hujung minggu. Hasil analisis ini menunjukkan bahawa majoriti mahasiswa yang gemar tidur di siang hari mengalami masalah dalam bidang akademik implikasi daripada perilaku tersebut. Kebanyakan mahasiswa juga menyatakan sendiri bahawa mereka mengalami kemerosotan dalam bidang akademik, hasil daripada perilaku tidur di siang hari pada hujung minggu. Ini adalah kerana, rata-rata mahasiswa menyatakan bahawa mereka gagal untuk menyiapkan tugasan akademik pada masa yang ditetapkan serta gagal menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pelajar iaitu mengulangkaji pelajaran. Dari segi kesihatan, majoriti mahasiswa yang gemar tidur di siang hari mengalami beberapa gangguan kesihatan seperti badan terasa lemah, sering mengantuk, pening kepala dan juga gastrik kerana perut masuk angin akibat daripada jadual makan yang tidak menentu. Bukan setakat itu, malah majoriti mahasiswa juga mengalami insomnia, badan lesu serta mengalami pertambahan berat badan kerana tidak melakukan sebarang aktiviti riadah. Hal ini berlaku kerana mahasiswa tidak menitikberatkan tentang penjagaan kesihatan diri sedangkan itu adalah salah satu tanggungjawab seorang pelajar yang paling utama.

Majoriti responden mengaku bahawa mereka tidak melakukan sebarang tindakan untuk mengatasi implikasi yang dialami mereka dan selebihnya mengambil tindakan untuk mengatasinya dengan cara lebih aktif melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti di kolej untuk mengurangkan perilaku tidur di siang hari, bersenam, melakukan aktiviti pada hari sabtu sahaja dan tidur pada hari ahad, menyusun kerja dengan lebih teratur serta memastikan mereka mendapat tidur yang cukup. Hal ini agak membimbangkan kerana golongan majoriti tersebut seharusnya mempunyai kesedaran untuk memperbaiki prestasi mereka di universiti dengan mengurangkan perilaku tidur di siang hari pada hujung minggu. 

5.0  KESIMPULAN DAN CADANGAN

Pengurusan masa yang berkesan sebenarnya tidaklah semudah yang kita sangkakan. Walaupun setiap orang memiliki 24 jam sehari, tetapi untuk menjadi seorang mahasiswa yang cemerlang, kita haruslah menguruskan masa kita dengan berkesan. Mahasiswa UKM seharusnya bijak menguruskan masa mereka di kampus, mengimbangkan antara tugasan yang perlu disiapkan dan aktiviti persatuan yang disertai. Mereka perlu mengetahui tentang keutamaan yang perlu difokuskan terhadap sesuatu perkara. Mereka seharusnya memikirkan tentang tujuan utama mereka berada di kampus supaya tidak leka dengan kehidupan sosial sehingga mengabaikan pelajaran. Kehidupan di kampus yang terdedah dengan pelbagai latarbelakang pelajar, memudahkan untuk mahasiswa leka dengan aktiviti sosial mereka. Tanpa bijak membuat pilihan, mereka tidak akan dapat memanfaatkan masa dengan aktiviti yang bermanfaat. Selain itu, mahasiswa UKM juga harus bijak mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah serta aktiviti yang dapat memberikan manfaat untuk masa depan mahasiswa itu sendiri.

Pelbagai aktiviti telah disusun oleh pihak universiti sendiri untuk memberikan peluang serta platform bagi mahasiswa untuk mengasah serta mengembangkan bakat yang mereka ada sama ada dalam bidang akademik, kesukanan mahupun kebudayaan. Mahasiswa seharusnya bijak memanfaatkan peluang yang ada ini untuk mengisi masa lapang mereka. Pelbagai kemudahan yang telah disediakan di kampus seperti padang bola sepak, gelanggang futsal, gelanggang badminton, studio tarian, studio muzik dan sebagainya. Selain itu, pihak universiti juga telah mewujudkan pelbagai persatuan pelajar untuk pelajar memilih sendiri persatuan yang mereka gemari seperti Persatuan Mahasiswa Fakulti, Persatuan Anak Negeri dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahawa tidak ada sebarang masalah bagi mahasiswa untuk mencari aktiviti yang digemari mereka untuk mengisi lapang.

            Pakar-pakar perubatan telah mencadangkan supaya waktu tidur dicukupkan selama enam jam setiap hari. Bagaimanapun, sekiranya ia sengaja dilebihkan maka ada risiko kesihatan yang menanti. Terdapat pelbagai penyakit yang berpunca daripada tidur yang berlebihan seperti kencing manis, sakit jantung, mudah lupa, tekanan dan kenaikan berat badan. Sebagai seorang mahasiswa, kesan-kesan sebegini perlu dielakkan supaya pembelajaran mereka tidak terganggu. Walaupun masa tidur memberikan implikasi yang positif kepada mahasiswa seperti merehatkan minda, menghilangkan stress dan sebagainya, mereka seharusnya mempertimbangkan impak negatif yang akan diterima sekiranya perilaku ini terus diamalkan seperti kesihatan terganggu, masalah sosial serta masalah akademik. Justeru, mereka perlu bijak membahagikan masa dengan memberikan lebih tumpuan masa kepada implikasi yang yang memberikan kesan positif. Tempoh waktu tidur perlu dijadualkan dengan berpatutan kerana amalan tidur yang berlebihan secara berterusan akan menjadi semakin sukar untuk diubah. Lanjutan kajian juga harus dijalankan agar pemahaman yang lebih mendalam dapat difahami.

6.0 RUJUKAN
 
Adnan Kamis (1985) Pertalian Antara Sikap Pelajar Mata Pelajaran Dan Kaitannya Dengan
Pencapaian Akademik., Jurnal Pendidikan :UKM
Ibrahim Saat (1995). Isu Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa danPustaka.

Anizyn. 2013. Kesan Tidur Berlebihan. http://anizyn.blogspot.com/2013/10/kesan-tidur
berlebihan.html [23 September 2014].

Ficca, G., Axelsson, J., Mollicone, D. J., Muto, V., & Vitiello, M. V. 2010. Naps, cognition and performance. Sleep medicine reviews 14(4): 249-258. http://faculty.washington.edu/vitiello/Recent%20Publications/Ficca%20Naps%20Cognition%20and%20Health%20SMR.pdf [26 September 2014].

Khairunneezam, M.N. 2009. Faedah lelap seketika kepada pekerja. Utusan Online, 27 Oktober. http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=1027&pub=
            Utusan_Malaysia&sec=Kesihatan&pg=kn_02.htm [23 September 2014].

Schabus, M., Hödlmoser, K., Pecherstorfer, T., & Klösch, G. 2005. Influence of midday naps on declarative memory performance and motivation. Somnologie 9(3): 148-153. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-054X.2005. 00054.x/pdf [26 September 2014].

Zubaidi, H.A. 2012. Manfaat Tidur Tengah Hari. http://drzubaidi.com/blog/manfaat-tidur-tengah-hari/ [23 September 2014].

No comments: